តំបន់​ទេសចរណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ ១២ ​កន្លែង​នេះ អ្នក​គួរ​ទៅ​លេង​ឲ្យបាន​ម្តង ក្នុង​មួយ​ឆាកជីវិត​ – CEN