អាថ៌កំបាំង​នៃ “​អាវុធ​របស់​ព្រះ​” របស់​យោធា​ជើង​អាកាស​អាមេរិក​ – CEN