អម្បូរ​មនុស្ស​១០ ដែល​ចម្លែក​បំផុត​ពិភពលោក​ធ្វើឲ្យ​អ្នកស្ទើពុំ​ជឿថា វា​ជា​រឿង​ពិត​ – CEN