អាជ្ញាធរ​មីន ៖ ប្រទេស​កាណាដា បន្ត​គាំទ្រ​វិស័យ​សកម្មភាព​មីន ដើម្បី​ឲ្យ​សម្រេច​គោលដៅ​កម្ពុជា គ្មាន​គ្រាប់មីន​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN