ចាំ​មើល​ការជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ថ្មីៗ ឲ្យចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​រាជបណ្ឌិតសភា​កម្ពុជា​ជំនួស​មន្ត្រី​ហៃអើរ​និយម និង​មន្ត្រី​ទ្រឹស្តី​និយម បាន​ជោគជ័យ​ដែរឬទេ​? – CEN