បុរស​ម្នាក់​នេះ ចំណាយពេល ៣០​ឆ្នាំ​ដាំ​ផ្កា​ជុំវិញ​ផ្ទះ ដោយ​ហេតុផល​មួយ​នេះ​… – CEN