វៀតណាម​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការខ្វះ អ្នក​នាំ​ផ្លូវ​ភ្ញៀវទេសចរ​ – CEN