ប្រធានាធិបតី Trump ផ្ញើ​លិខិត​ឲ្យមក​ភាគី Putin – CEN