នាយ​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​ស៊ើប​ការ​ក្រៅ​និង​បច្ចេកទេស កាន់​អាវុធ​ខ្លី ចូល​ប្លន់​នៅ​ក្នុង​កាស៊ីណូ​ថ្ម​ពេជ្រ ឃុំ​ក្អម​សំណរ​ – CEN