ក្រុមហ៊ុន​សន្តិសុខ​យាម​នៅ​បុរី​ពិភព​ថ្មី​ត្រពាំង​ថ្លឹង​៤​របស់​លោក​ឧកញា ហុង ពី​វ កំពុង​បង្ក​ភាព ភ័យខ្លាច​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN