ប្រកួត​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ភាសា​កូរ៉េ នឹង​ក្លាយទៅជា​គន្លឹះ​ដ៏​សំខាន់ ក្នុង​កិច្ចការ​ផ្លាស់ប្តូរ​វប្បធម៌ – CEN