រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន ជំរុញ​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ចំណុះ​ក្រសួង ដើម្បី​បន្ត​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩-២០២៣ – CEN