អ្នកជំនាញ​ការព្រមាន​កុំឱ្យ​បរិភោគ​អយ​ស្ទ័​រ ព្រោះ​វា​កំពុង​រាលដាល​មេរោគ​បង្ក​ជំងឺ​ – CEN