បុរស​សញ្ជាតិ Honduras​ធ្វើ​ពុត​ជា​ស្លាប់ ព្រោះតែ​ភរិយា​ទូរស័ព្ទ​មករក​លុយ​មិន​ឈប់ឈរ ​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជាមួយ​ប្រពន្ធ គាត់​ប៊ិះ​ធ្វើឱ្យ​អ្នកមានគុណ​ស្លាប់ – CEN