ចិន ៖ iPhone 6 ចេញ​ផ្សែង​បែក​ផ្កាភ្លើង រយះ​ជា​ពីរ ក្នុង​ឡាន ព្រោះ​តែ​ប្រើ​ថ្ម​របស់​… ចិន​ (វីដេអូ) – CEN