ចិន ស្វែងយល់​ពី​សក្ដានុពល​និង​លើ​វិស័យ​មួយចំនួន​សម្រាប់​ការវិនិយោគ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN