​តើ​អាច​ធ្វើបាន​ដូច​គាត់​! លើក​ស្លាក​លក់​កូនស្រី​ដើម្បី​យក​លុយ​ទៅ​ព្យាបាល​ជំងឺ​ឲ្យ​កូនប្រុ​សទេ​? – CEN