រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម ក្រុមហ៊ុនសូម៉ាគ្រុប ជួបជាមួយក្រុមហ៊ុន SunRice ដើម្បីទាក់ទាញ ការនាំចូលអង្ករកម្ពុជា មកកាន់ប្រទេសអូស្រ្តាលី – CEN