ទប់ស្កាត់ លប់បំបាត់​ការជួញដូរ ការប្រើប្រាស់ ការព្យាបាល​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន ឲ្យ​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN