​ដោយសារ​បណ្តឹង​របស់​គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា គ​.​ជ​.​ប ផ្អាក​ប្រកាស​លទ្ធផល​ផ្លូវការ​ – CEN