មនុស្ស​ភាគច្រើន​ដឹង​ពី​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ខ្ទឹម​ស ប៉ុន្តែ​របៀប​អនុវត្ត​នាំ​មក​ប​ប្រសិទ្ធភាព​ខុសៗ​គ្នា​ – CEN