ធ្វើ​កោសល្យវិច័យ​លើ​សំណេរ​ចម្លើយ​ដូចគ្នា​រប​ស់បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់​ឌុប ក្នុង​ការចម្លង​ពី​គ្នា នឹង​ឲ្យ​ធ្លាក់​ទាំង​ពីរ​ជា​ស្វ័យប្រវត្តិ​ – CEN