ជាតិនិយម​របស់​កម្ពុ​ជា និង​អត្ដ​សញ្ញាណ​នៃ​ជនជាតិ​ចិន​ – CEN