នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អាល្លឺម៉ង់ គាំទ្រ​ឲ្យ​មានការ​បោះឆ្នោត​សារជាថ្មី​ – CEN