វេលាលាគ្នា​ចុង​ក្រោយ​ដ៏​រំជួល​ចិត្ត! រវាង​គូស្នេហ៍​​​វ័យ​​​ក្មេង ខណៈ​​​ខាង​​​ប្រុស​​​ត្រូវ​បាន​​ផ្តាច់​​ឧបករណ៍​​ជំនួយ​​ជីវិត – CEN