ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​ដីកា​ស្តីពី​ការបង្កើត​គណៈ​កម្មការ​វាយ​តម្លៃ និង​ការ​ទទួល​ស្គាល់​អង្គភាព​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​គំរូ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ និង​វិស័យ​សុខាភិបាល​ – CEN