​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល​សេរ៉ូម ឈ្មោះ Glutaone 600 អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​សុខភាព ឬ​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​អាយុជីវិត​ – CEN