អាមេរិក​៖ បព្វជិត​មួយក្រុម​នៅ Pennsylvania បាន​បំពារបំពាន​ផ្លូវភេទ​កុមារ​ជាង​១០០០​នាក់​ – CEN