​ណែនាំ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​សាងសង់​ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ​ដំណាក់​ឈើ​ក្រំ សង់​សំណង់​មាន​គុណភាព ធានា​នូវ​ការប្រើប្រាស់​យូរអង្វែង​ – CEN