​ក្មេង​ប្រុស​អាយុ ៣ឆ្នាំ​ធ្លាក់​ចូល​ទ្រុងស្វាឪ និង​បាន​សន្លប់ ប៉ុន្តែ​គ្រប់​គ្នា​មាន​ការ​ភ្ញាក់​ផ្អើល បន្ទាប់ពី​ឃើញ​សកម្មភាព​ស្វា​នោះ​ធ្វើ​លើ​ក្មេង​តូច​ (វីដេអូ) – CEN