ស្លាប់ម្នាក់ ដោយសារផ្អើលរត់ជាន់គ្នា ករណីក្រឡាប់ឡានដឹកកម្មករកម្មការិនី ចាក់មនុស្សប្រហែល ១២០ នាក់ – CEN