​បើកុំ​បាន​ប៉ូលិស​ចាប់ ម្លេះ​បុរស​ជាប្តីពុំ​ដឹងថា ភរិយា​របស់​ខ្លួន​មាន​អាយុ ៥០ឆ្នាំ​ហើយ ពុំ​មែន​៣០ ដូច​គាត់​ធ្លាប់​…ជឿទេ! – CEN