បញ្ជី​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ជាប់​ឆ្នោត ជា​តំណាង​រាស្រ្ត​ទាំង​ ១២៥ រូប សម្រាប់​អាណត្តទី០៦ តារាង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ផ្លូវ​ការ – CEN