​ពង្រឹង​វិធានកា​រហាម​ជក់ ឬ​បង្ហុយផ្សែង​បារី​នៅ​កន្លែងធ្វើការ ឬ​កន្លែង​សាធារណៈ​ – CEN