ឱសថ​បំប៉ន​ផ្លូវភេទ​បុរស​ឈ្មោះ NANO-G អាច​ធ្វើឱ្យ​ស្លាប់​ដោយសារ​ការ​គាំងបេះដូង​ – CEN