​អតីត​ប្រធានាធិបតី​ក្រ​បំផុត​ពិភពលោក បដិសេធ​មិន​ទទួល​ប្រាក់​សោធន​និវត្តន៍​ទៀត ពិត​ជា​គួរឲ្យ​…​គោរព​! – CEN