សេដ្ឋកិច្ច​អាមេរិក​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៨ ចាប់ផ្ដើម​ជាមួយនឹង​ភាពងាយស្រួល​ច្រើន​ – CEN