ក្រសួង​សុខា​ភិ​បាល មិន​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ឱសថ​បំប៉ន​ផ្លូវ​ភេទ​បុរស​ឈ្មោះ AMOUR ព្រោះ​គ្មាន​ការ​ត្រួត​ពិ​និត្យ និង​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​សុខ​ភាព – CEN