​ក្រសួង​បរិស្ថាន បង្ហាញ​ទិដ្ឋភាព សត្វ សត្វ​រនាល ក្រៀល​ខ្យង ទុង នៅ​អាង​ត្រពាំងថ្ម​ – CEN