លោក គឹម សុខ អនុវត្ត​ការ​ជាប់​ទោស​ដល់​ថ្ងៃ​កំណត់ ហើយ​ត្រូវ​ដោះលែង​ចេញពី​ពន្ធនាគារ​ព្រៃ​ស​ – CEN