ប្រអប់​ខួរក្បាល​រកឃើញ​នៅ​ចិន អាច​តម្រូវ​ឲ្យ​សរសេរ​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​វិវឌ្ឍន៍​របស់​មនុស្ស​សារ​ឡើងវិញ​ – CEN