“​ចិញ្ចឹម​កូន​ត្រី​” ក្នុង​ថ្នក់​ឆ្អឹងដងកាំបិត -​ចលនា​ពេញនិយម​ថ្មី​របស់ “Hotgirl” (វីដេអូ) – CEN