លុយ​មិន​អាច​ទិញ​បាន​ស្នេហា​ទេ​! តោះ​នាំគ្នា​មើល​ចម្លើយ​ស្រី​ស្អាត​ពេល​ត្រូវ “​បុរស​ឆ្កួត​ស្នេហ៍​” ប្រើ​លុយ​ទិញ​…​បេះដូង​! – CEN