ដើម្បី​លុយ​លើ​ទឹកដី​ដែល​មាន​ពលរដ្ឋ ពាន់​លាន​នាក់​នេះ អ្វីៗ​ក៏​អាច​កើតឡើង ! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN