ដោយ​ស្ថានភាព​ទឹក​ទឹក​ជំនន់ ទន្លេសេកុង​ស្រុក​សៀម​ប៉ាង បាន​កំពុង​ហក់​ឡើង​លើស​កម្រិត​ប្រកាស់អាសន្ន សូម​បងប្អូន​មាន​ការ​ប្រុងប្រយត្ន័​ខ្ពស់​ – CEN