រៀន​ចប់​មហាវិទ្យាល័យ ៨៣​ឆ្នាំ​ហើយ ទើប​ទទួលបាន​សញ្ញាប័ត្រ ពេល​អាយុ​… ១០៥​ឆ្នាំ​! – CEN