ព្រឹក​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៩ ខែសីហា ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ ត្រូវ​បិទ​មិន​ឲ្យ​រថយន្ត​តូចធំ​ឆ្លងកាត់​ទាំងស្រុង​ – CEN