ស្ថានទូតអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ការដោះមីន តាមរយៈការប្រកួតប្រជែង – CEN