ការបញ្ចេញមតិទាក់ទងនឹងការកៀងគរថវិកា សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្តព្រះសីហនុ – CEN