ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតនឹងជន់ឡើងជាថ្មីដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង – CEN